06. september 2021

Idèmyldring: Kan vi sammen gi nytt liv til Oslos viktigste torg?

Sammen med Urban Lab fra NMBU gjennomfører vi idèmyldring om Youngstorget. 100 studenter har levert 22 idèforslag til fremtidens Youngstorget. Men, hva syns de som besøker Torguka? Det blir mulig å stemme på idèforslagene og komme med egne innspill. I sum blir det et mangfoldig og kraftfullt innlegg i det vi håper kan bli en bred debatt om Youngstorgets fremtid. 

Torguka arrangeres som en kuratert pilot, der vi vil samordne positive krefter i underskogen av lokale matprodusenter, meningsytrere, kulturaktører og andre, for å vise hva man kan få til med enkle grep. Historisk sett ble Youngstorget etablert som handelstorg - og posisjonerte seg også som ett av de viktigste stedene for det norske demokratiet. De senere årene har torgets rolle som handelsplass og aktivitetsarena blitt gradvis svekket, til det i dag fremstår som lite attraktivt store deler av året. Bylivsundersøkelsen fra 2014 og Handlingsprogram for økt byliv i sentrum fra 2018 peker begge på Youngstorget som et byrom med stort, men uforløst, potensiale. Det har dessverre kommet lite konkret ut av planene enn så lenge; og Youngstorget forfaller. Det savnes aktiv styring, koordinering og markedsføring som kan bidra til å realisere potensialet.

Behovet for større oppmerksomhet rundt Youngstorget aktualiseres ytterligere av planene for nytt regjeringskvartal, og perimetersikringen spesielt. Med den nye regjeringsparken og oppgradering av Eva Kolstads gate styrkes forbindelsene øst-vest, og Youngstorget knyttes tettere sammen med byen vestover. Samtidig savnes en kraft som kan samarbeide mer aktivt for å belyse de faktiske konsekvensene perimetersikringen vil ha for bylivet på Youngstorget. Det er nå Oslos befolkning kan ta eierskap og råderett over torget for fremtiden. Vi mener derfor det er høyaktuelt å spørre; Hva ønsker vi, som fellesskap, for Oslos viktigste byrom? 

Under Torguka vil medlemmer av Torginitiativet, fra DARK Arkitekter og Rodeo Arkitekter, gjennomføre et opplegg for å samle innspill og tanker fra besøkende. Vi ber publikum om tilbakemelding på en rekke påstander, og vi vil også ha et postmottak for innspill. Der er det mulig å tenke fritt, komme med konkrete forslag og visjonære ideer. Målsetningen er å videreformidle de besøkendes tanker når vi oppsummerer Torguka senere i høst.

NMBU Urban Lab er en tverrfaglig arena som samler studenter, næringslivet og akademia til intensiv idémyldring med utgangspunkt i konkretet caser knyttet til by- og stedsutvikling. Første case ut er Youngstorget. 100 studenter fra ulike studiebakgrunner står for til sammen 22 idèforslag som viser forskjellige innfallsvinkler til temaet «Fremtidens Youngstorget». Arbeidene vil stilles ut på en egen stand under Torguka, og det vil være mulig for besøkende å stemme på det forslaget man liker best. Representanter fra Urban Lab vil stå på stand under hele Torguka.

Vi håper at studentenes idèmyldring, besøkendes innspill og Torguka som helhet kan bli døråpner for en bred debatt om Youngstorgets fremtid. Det handler om utforming og vedlikehold, men like viktig er funksjon, organisasjon og identitet. Hvilke visjoner har vi for Oslos store torg?

"Dette arbeidet er viktig for fremtidens torg, og for Youngstorgets fremtid," sier Øystein Aurlien i YTE Sammen, som leder Torginitiativet og arbeidet med Torguka. "Vi er bekymret for hvordan torgliv skal kunne realiseres, gitt den rammesøknaden som ligger til grunn for torget og status på planene fremover. Det finnes ingen plan for byliv på Youngstorget i fremtiden."

Hvis du ønsker å delta i idémyldringen kan du klikke deg inn på vårt mentimeter og svare på spørsmålene. Koden er 9824 9244, og vil bli oppdatert i løpet av Torguka.

Andre saker

11. desember 2022

Youngstorget trenger mer kjærlighet, ikke mer øl

11. desember 2022

For the love of squares

21. april 2022

Disse strategiene stiller alle seg bak!

31. mars 2022

Syv strategier for Youngstorget

05. november 2021

Torguka i film og bilder

12. september 2021

Tusen, tusen takk for denne gang!

06. september 2021

Big Dipper presenterer konserter på Youngstorget under Torguka